Медицински асистанс и помощ при пътуване (по целия свят)

 • Асистанс при поликлинично или болнично лечение
 • Гарантиране заплащането на разходи, извършени във връзка с медицинска помощ
 • Постоянен контрол на здравния статус на пациента и координиране на медицинските грижи
 • Предоставяне на актуална информация на всички заинтересовани страни – семейство, близки, застрахователна компания, работодатели и др.
 • Евакуиране на застрахованото лице, ако здравните грижи не са на необходимото ниво
 • Репатриране до държавата по местоживеене
 • Репатриране с медицински екип
 • Репатриране на тленни останки
 • Премахване на езикови бариери между пациент и местен обслужващ персонал с помощта на нашите асистанс координатори.
 • Асистанс при отложен на полет и/или загуба на багаж
 • Предаване на съобщения
 • Осигуряване на придружител, преждевременно завръщане, настаняване на близки на застрахованото лице
 • Помощ при загуба на документи
 • Правна помощ
 • Изпращане на медикаменти
 • Разследване на застрахователни щети